top of page

L'Àlbum digital il·lustrat a l'aula

L'ús de l'àlbum digital il·lustrat com a eina pedagògica.

Malgrat que els àlbums digitals il·lustrats existents fins al moment (2014) solen ser productes que no acaben de treure tot el suc que es podria treure del medi, ens trobem davant d'una sèrie d'obres que ens permeten treballar moltes de les competències del currículum d'educació primària.

 

És per aquest motiu que volem presentar-lo com a eina educativa per a treballar:

 

-La competència del tractament de la informació i la competència digital

-La competència lingüística i audiovisual

-La competència artística i cultural

 

L'adquisició d'aquestes competències i l'ús de l'àlbum digital il·lustrat per a aconseguir-ho hauria de permetre als petits lectors aprender a descodificar, transferir i aplicar diferents llenguatges com ara el textual, el numèric, l'icònic, el sonor, etc.

 

Al mateix temps, amb l'ús de l'àlbum digital il·lustrat a l'aula es porta a terme el desenvolupament propi de les funcions de la literatura infantil (l'aprenentatge del llenguate, les formes literàries bàsiques i l'imaginari del col·lectiu, la socialització en els valors i conductes de la cultura de l'alumne, etc.) i el foment de la lectura.

 

 

 

Com treballar els àlbums digitals il·lustrats a l'aula?

 

*En relació a l'edat dels lectors: DELS 3 ALS 9 ANYS.

 

Considerant l'opinió dels experts, es desaconsella treballar els àlbums digitals il·lustrats amb els infants menors de dos anys (ja que es recomana mantenir allunyats de les pantalles els infants menors d'aquesta edat).

 

Per altra banda, si bé el treball amb àlbums il·lustrats a l'aula pot ser enriquidor a qualsevol edat (és, per exemple, un bon material per treballar un idioma que no dominin especialment els alumnes), actualment es troben pocs àlbums digitals il·lustrats en català o castellà de qualitat per a un públic major de 10 o 11 anys. Considerem que les obres que es troben al mercat poden no ser massa interessants per a aquests alumnes amb qui, probablement, serà més atractiu treballar altres formes de literatura digital (com ara la narrativa). Ara bé, sempre es podria plantejar fer una lectura crítica d'algun dels àlbums digitals il·lustrats per tal d'analitzar-ne l'ús de la interactivitat, l'explotació del format, etc. En tot cas, es tracta d'una franja d'edat que propicia un treball més complex i que, de moment, hem deixat de banda.

 

 

*En relació al grup classe: GRUPS REDUÏTS, LECTURA EN PETITS GRUPS o LECTURA DIRIGIDA

 

Deixant de banda els diferents impediments tècnics que podem trobar a les escoles actuals (poques escoles podran disposar de 2-3 tauletes per a la lectura de "llibres-app"), es recomana treballar els àlbums digitals il·lustrats en petits grups i, a poder ser (sobretot en un principi) amb l'acompanyament del mestre (per guiar l'alumne en la creació de sentit i perquè aquest no es quedi, només, amb la part lúdica de l'obra).

 

 

Quins àlbums per a quina edat? (partint de ¿Qué libros para qué edad?, Caracas 2001)

 

DELS 3 ALS 5 ANYS:

En aquesta etapa es comencen a adquirir els hàbits de lectura.

Es recomana oferir àlbums amb històries interessants que emprin un llenguatge natural i que contingui il·lustracions originals allunyades d'estereotips.

També és una etapa adequada per treballar cançons, petites rimes, jocs de paraules...

 

Cal escollir àlbums digitals amb una mica d'interactivitat, que permetin fer els primers traços, fer operacions matemàtiques senzilles, seriacions, etc., així com iniciar-se en el reconeixement de l'alfabet.

Les obres amb trames poc complicades, petits poemes o cançons il·lustrades, i adaptacions de contes tradicionals coneguts pels alumnes però que incorporin certes particularitats o exercicis, són molt adequats per a aquesta etapa.

 

Als 3 anys podem oferir llibres participatius i que permetin treballar conceptes bàsics,

Als 4 anys podem introduir històries  que tracin temes que ajudin els més petits a resoldre temors i històries en què es tractin diferents trets de la personalitat, sentiments, etc.

Als 5 anys podem treballar amb obres en què l'alumne, que comença a reconèixer l'alfabet, pugui participar de la lectura textual de l'obra.

 

 

DELS 6 ALS 9 ANYS

En aquesta etapa s'inicia la lectura autònoma i és convenient oferir tant lectures que els infants puguin fer per si sols, com lectures més complexes per fer en veu alta.

És un bon moment per introduir la poesia, els embarbussaments, els endevinalles, i l'humor i la ironia.

 

Es recomanable escollir obres que no tinguin cap referent en paper i en què la interactivitat sigui significativa (que no es pugui avançar la història si els lectors no intervenen activament).

 

 

IMPORTANT

Cal remarcar que el que s’ha dit fins ara no són més que indicacions molt genèriques que en cap cas pretenen establir pautes rigoroses per a l’elecció de les lectures, però no és menys cert que la classificació dels productes culturals (i dels jocs) en relació a les edats dels seus receptors facilita, i molt, el poder establir-ne el seu ús a l’aula. 

 

Així mateix, considerem que per a treballar l’àlbum digital il•lustrat, així com per al treball de l’àlbum il•lustrat en format paper, el docent o mediador ha de preveure la realització d’activitats prèvies, simultànies i posteriors a la lectura que, en el cas de l’àlbum digital, han d’afegir reflexions o activitats pertinents al mitjà.

 

 

 

Exemples d'àlbums digitals il·lustrats per treballar a l'aula:

 

5-6 ANYS

3-4 ANYS

 

7-10 ANYS 

bottom of page